Browse Items (1 total)

  • Tags: Tsutsugake
Indigo and White Sashiko With Tsutsugaki
Unknown designer, Showa Period, 1926-1989
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2