Browse Items (2 total)

  • Tags: waist corset
Gilbert Muniz, Grey Wool Corseted Dress
Gilbert Muniz, 1976-, Designer, 2010-2019
Gilbert Muniz, Black Silk and Hand-Dyed Cotton Ensemble
Gilbert Muniz, 1976-, Designer, 2010-2019
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2