Browse Items (2 total)

  • Tags: Panel
Indigo and White Sashiko With Tsutsugaki
Unknown designer, Showa Period, 1926-1989
Indigo and White Kasuri
Unknown designer, Meiji Period, 1868-1912
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2